സ്വന്ത വഴിയില്‍ നിന്നും ദൈവവഴിയിലേക്ക്

Swanthavazhiyilninnu Daivavazhiyilekku