ഇതാ ഞാന്‍ പുതിയത്തൊന്നു ചെയ്യുന്നു – കോട്ടയം കോണ്‍ഫറന്‍സ് 2013

1. പത്താമത്തെ കല്‍പന അനുസരിക്കുന്നത് - സാക് പുന്നന്|Listen|Download
2. പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുക - ജോജി ടി സാമുവല്|Listen|Download
3. ദൈവീകത്വം കുടുംബ ബന്ധത്തില്‍ - സാക് പുന്നന്|Listen|Download
4. ദൈവം പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി നാം തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുക - സാമുവല്‍ ജോസഫ്‍)|Listen|Download
5. ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു - സാക് പുന്നന്|Listen|Download
6. ആത്മീയ അധികാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം.- സാക് പുന്നന്|Listen|Download
7. ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാല്‍ പണിയുന്നു|Listen|Download
8. ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ 1 - സാക് പുന്നന്|Listen|Download
9. ബാബിലോണും യെരുശലേമും - സാക് പുന്നന്|Listen|Download