വിത്തു വിതെക്കുന്നവന്റെ ഉപമ – ജോജി ടി സാമുവേൽ

This is the video recordings of Jeevamozhikal episode 4 aired on Trumpet TV