സഭയും ക്രൂശിന്റെ വഴിയും – കോട്ടയം കോണ്‍ഫറന്‍സ് 2012

1. സഭയുടെ പണിയും ക്രൂശിന്റെ വചനം - ബ്രദർ  സാക് പുന്നൻ|Listen|Download
2.ദൈവം മനസ്താബവും മനോവിനയവും ഉള്ളവരോട്‌  കൂടെ വസിക്കുന്നു - ബ്രദർ പ്രഭാകർ |Listen|Download
3.നിങ്ങൾ കേട്ടതു വിശ്വസിക്കുക - ബ്രദർ സാമം|Listen|Download
4.മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളെകളും സ്രേഷ്ടർ എണ്ണു കാ - ബ്രദർ വിക്ടർ|Listen|Download
5.പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ ക്രുശു എടുക്കുന്നത് സാദ്ധ്യം - ബ്രദർ പ്രഭാകർ|Listen|Download
6.എന്റെ ക്രിസ്തിയ സാക്ഷ്യം- ബ്രദർ പ്രഭാകർ|Listen|Download
7.ക്രിസ്തുവിന്റ്റെ മരണം  -ബ്രദർ വിക്ടർ|Listen|Download
8.ആത്മീയ നിഗളത്തിൻറ്റെ മുന്നു ലക്ഷണങ്ങൾ -ബ്രദർ വിക്ടർ|Listen|Download
9.ദൈവസഭയുട്ടെ പണി - ബ്രദർ സാമം|Listen|Download
10.സഭയും ക്രൂശിന്റെ വഴിയും -ബ്രദർ ജോജി സാമുവേല്‍|Listen|Download