അടിസ്ഥാന ദൈവവചന സത്യങ്ങൾ – സാക് പുന്നൻ

25 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള 28 പഠനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണിത്. ദൈവവചനത്തിലെ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഹോം ബൈബിൾ പഠന ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

വിവർത്തനം ചെയ്തു ശബ്‌ദം നൽകിയത്: എബ്രഹാം മാത്യു

1.God's Purpose for Man / മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻറെ ഉദ്ദേശം| Watch |Listen|Download
2.God's Provision For Man / മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻറെ കരുതൽ| Watch |Listen|Download
3.Satan's Tactics / സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ| Watch |Listen|Download
4.The Fall of Man / മനുഷ്യൻറെ പതനം| Watch |Listen|Download
5.Free Will and the Conscience / സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും മനസ്സാക്ഷിയും | Watch |Listen|Download
6.Grace and Faith / കൃപയും വിശ്വാസവും| Watch |Listen|Download
7.Two Types of Sins / രണ്ട് തരം പാപങ്ങൾ | Watch |Listen|Download
8.True Repentance / യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം| Watch |Listen|Download
9.Repentance From All Sins /എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസാന്തരം| Watch |Listen|Download
10.God's Two Fold Provision / ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടു മടങ്ങ് കരുതൽ | Watch |Listen|Download
11.God is a God of Love / ദൈവം സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവമാണ് | Watch |Listen|Download
12.The Power of God's Word / ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി| Watch |Listen|Download
13.How Satan became Satan / സാത്താൻ സാത്താനായത് എങ്ങനെ| Watch |Listen|Download
14.Salvation from Sin / പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ| Watch |Listen|Download
15. Jesus is our Forerunner / യേശു നമ്മുടെ മുൻഗാമിയാണ്| Watch |Listen|Download
16. Why Satan was not Destroyed / എന്തുകൊണ്ടാണ് സാത്താനെ നശിപ്പിക്കാത്തത്| Watch |Listen|Download
17. Transformation / രൂപാന്തരം | Watch |Listen|Download
18. The Humanity of Jesus / യേശുവിന്റെ മനുഷൃത്വം| Watch |Listen|Download
19. Likeness to Christ / ക്രിസ്‌തുവിനോടുള്ള അനുരൂപം| Watch |Listen|Download
20. Holiness of Jesus / യേശുവിന്റെ വിശുദ്ധി| Watch |Listen|Download
21. Jesus' Attitude To Money / പണത്തോടുള്ള യേശുവിന്റെ മനോഭാവം| Watch |Listen|Download
22.Examples Of Humility / താഴ്‌മയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ| Watch |Listen|Download
23.Satan Has Been Defeated / പരാജയപ്പെട്ട സാത്താൻ| Watch |Listen|Download
24.Faith Results In Praise / സ്തുതി വിശ്വാസത്തിൻെറ ഫലം| Watch |Listen|Download
25.The New Covenant / പുതിയ ഉടമ്പടി| Watch |Listen|Download
26.Escaping Deception  / വഞ്ചന ഒഴിവാക്കുക| Watch |Listen|Download
27.The Right Way To Pray / എങ്ങനെയാണ് ശരിയായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് | Watch |Listen|Download
28.God Centered Prayer / ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രാർത്ഥന | Watch |Listen|Download