അടിസ്ഥാന ദൈവവചന സത്യങ്ങൾ

25 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള 28 പഠനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണിത്. ദൈവവചനത്തിലെ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഹോം ബൈബിൾ പഠന ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

God's Purpose for Man / മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻറെ ഉദ്ദേശം| Watch |Listen|Download
God's Provision For Man / മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻറെ കരുതൽ| Watch |Listen|Download
Satan's Tactics /  സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ| Watch |Listen|Download
The Fall of Man / മനുഷ്യൻറെ പതനം| Watch |Listen|Download
Free Will and the Conscience / സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും മനസ്സാക്ഷിയും | Watch |Listen|Download
Grace and Faith / കൃപയും വിശ്വാസവും| Watch |Listen|Download
Two Types of Sins / രണ്ട് തരം പാപങ്ങൾ | Watch |Listen|Download