ജോജി ടി. സാമുവല്‍

ബ്രദര്‍ ജോജി ടി. സാമുവല്‍ കോട്ടയം ക്രിസ്ത്യന്‍ അസ്സെംബ്ലി സഭയുടെ മൂപ്പന്‍, ജീവമോഴികള്‍ മാസികയുടെ എഡിറ്റര്‍,  മലയാള മനോരമ പത്രം സീനിയര്‍ എഡിറ്റര്‍ എന്നീ പദവികളോടെ, ആഴമുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെകുറിച്ച് എഴുതുകയും, പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

We invite you to join us for the Global Online Meeting on January 22nd 2022 with Zac Poonen on the subject: Preserving Our Family from Satan’s Attacks