ഓര്‍ഡര്‍

ഫോം പൂരിപ്പിച്ചയച്ചു ഓൺലൈനായി വില ട്രാൻസ്ഫെർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കു ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യാം.

  നിങ്ങളുടെ പേര് (വേണം)

  നിങ്ങളുടെ ഇ മെയില്‍ (വേണം)

  നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്‌ (വേണം)

  നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ

  ഓൺലൈനായി വില ട്രാൻസ്ഫെർ ചെയ്ത് വിശദാംശങ്ങൾ

  പുസ്‌തകങ്ങളുടെ വില ഓൺലൈനായി ട്രാൻസ്ഫെർ ചെയ്യാൻ:
  Jeevamozhi Publications,
  State Bank of India,
  Kumaranalloor, Kottayam, Kerala
  AC No: 67074201171
  IFSC : SBIN0070677

  എല്ലാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ബന്ധപ്പെടുക:
  ഫോണ്‍: (+91) 4812391519
  മൊബൈല്‍: (+91) 8281027519
  മൊബൈല്‍: (+91) 9249516234
  ഇമെയില്‍: [email protected]