ഓര്‍ഡര്‍

ഫോം പൂരിപ്പിച്ചയച്ചു ഓൺലൈനായി വില ട്രാൻസ്ഫെർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കു ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ പേര് (വേണം)

നിങ്ങളുടെ ഇ മെയില്‍ (വേണം)

നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്‌ (വേണം)

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ

ഓൺലൈനായി വില ട്രാൻസ്ഫെർ ചെയ്ത് വിശദാംശങ്ങൾ

പുസ്‌തകങ്ങളുടെ വില ഓൺലൈനായി ട്രാൻസ്ഫെർ ചെയ്യാൻ:
Jeevamozhi Publications,
State Bank of India,
Kumaranalloor, Kottayam, Kerala
AC No: 67074201171
IFSC : SBIN0070677

എല്ലാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ബന്ധപ്പെടുക:
ഫോണ്‍: (+91) 4812391519
മൊബൈല്‍: (+91) 8281027519
മൊബൈല്‍: (+91) 9249516234
ഇമെയില്‍: [email protected]