സാക് പുന്നന്‍

ബ്രദര്‍ സാക് പുന്നനും പത്നി ആന്നീ പുന്നനും

ബ്രദര്‍ സാക് പുന്നന്‍, ഒരു ഇന്ത്യൻ നേവൽ ഓഫീസറായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ബൈബിൾ അധ്യാപകനായി 50 വർഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള നിരവധി സഭകളുടെ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.

ഇംഗ്ലീഷിൽ 30-ലധികം പുസ്തകങ്ങളും നിരവധി ലേഖനങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് – അവ നിരവധി ഇന്ത്യൻ, വിദേശ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഓഡിയോ സിഡികളിലും വീഡിയോ ഡിവിഡികളിലും ലഭ്യമാണ്.

സി.എഫ്‌.സിയിലെ മറ്റ് മൂപ്പന്മാരെപ്പോലെ, സാക് പുന്നനും “കൂടാരപ്പണിയിലൂടെ” തന്നെയും കുടുംബത്തെയും പോറ്റുന്നു, കൂടാതെ തൻ്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് ശമ്പളമൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾക്കോ ​​സിഡികൾക്കോ ​​ഡിവിഡികൾക്കോ ​​ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല.

സാക് പൂന്നൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സാക്ഷ്യത്തിന്, താഴെപ്പറയുന്ന ലിങ്കുകളിലേക്ക് പോകുക: