പുസ്തക വിലകള്‍

Sl.No.

പുസ്തകം 

ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്‌

വില
1ചെറിയ ആരംഭങ്ങളുടെ ദിവസം വാല്യം 1സാക് പുന്നന്‍40
2ചെറിയ ആരംഭങ്ങളുടെ ദിവസം വാല്യം 2സാക് പുന്നന്‍50
3പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവഭ്രിത്യന്‍സാക് പുന്നന്‍80
4അത്ഭുത സത്യങ്ങള്‍സാക് പുന്നന്‍40
5യേശു ജീവിച്ചതുപോലെസാക് പുന്നന്‍60
6ദൈവത്തില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രാര്‍ത്ഥനസാക് പുന്നന്‍70
7ഇളകാത്ത അടിസ്ഥാനംസാക് പുന്നന്‍60
8യഥാര്ത്ഥ സത്യംസാക് പുന്നന്‍12
9ശിഷ്യത്വം പ്രായോഗിക തലത്തില്‍സാക് പുന്നന്‍60
10സമ്പൂര്‍ണ സുവിശേഷംസാക് പുന്നന്‍140
11വെന്നീരിനു പകരം ദിവ്യസൌന്ദര്യംസാക് പുന്നന്‍70
12സെക്സ്, പ്രേമം, വിവാഹംസാക് പുന്നന്‍80
13അന്തിമ വിജയംസാക് പുന്നന്‍160
14പുതുവീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയില്‍സാക് പുന്നന്‍50
15മുന്‍ഗണന ഏതിന്സാക് പുന്നന്‍50
16ദൈവത്തിനു ആവശ്യമുള്ള മനുഷ്യന്‍സാക് പുന്നന്‍50
17ജയജീവിത രഹസ്യങ്ങള്‍സാക് പുന്നന്‍50
18ആത്മീയ നേതാവ്സാക് പുന്നന്‍40
19തോല്‍വിയിലെ ദൈവിക ലക്‌ഷ്യംസാക് പുന്നന്‍40
20ദൈവികശുശ്രൂഷയുടെ പ്രമാണങ്ങള്‍സാക് പുന്നന്‍30
21ദൈവഹിതം കണ്ടെത്തുകസാക് പുന്നന്‍60
22ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരം ശോധനകളിലൂടെസാക് പുന്നന്‍60
23സമ്പൂര്‍ണ ജീവിതംസാക് പുന്നന്‍60
24നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയെ അറിയുകസാക് പുന്നന്‍40
25സ്നേഹത്തിന്റെ പിന്‍വിളിജോജി ടി സാമുവേല്‍70
26സ്നേഹവിരല്‍ നീട്ടി തൊടാം യേശുവിനെജോജി ടി സാമുവേല്‍50
27ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്ആനി പുന്നന്‍60
28അനുസരണത്തിനു പകരം അനുസരണം മാത്രംജോജി ടി സാമുവേല്‍80
29ആ പാദമുദ്രകളിൽ പദമൂന്നിജോജി ടി സാമുവേല്‍80
30തെറ്റായ പെരുമാറ്റത്തോടുള്ള ശരിയായ പ്രതികരണംജോജി ടി സാമുവേല്‍80
31നുറുക്കത്തിന്റ്റെ പരിമള വഴികൾജോജി ടി സാമുവേല്‍80
32പെന്തിക്കൊസ്തിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട്ജോജി ടി സാമുവേല്‍60
33വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻറെ രഹസ്യംജോജി ടി സാമുവേല്‍80
34ശിഷ്യത്വത്തിൻറെ സ്വാതന്ത്ര്യംജോജി ടി സാമുവേല്‍80
35സ്നേഹത്തിന്റെ അടിത്തറ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മേൽക്കൂരജോജി ടി സാമുവേല്‍150
36കുരിശും കഠാരയുംഡേവിഡ് വില്കഴ്സൺ80
37കൂടിവരവ്, ക്ലബ്, സഭസന്തോഷ് പുന്നന്‍40
38ദൈവം നിയമിച്ച അമ്മമാർആനി പുന്നന്‍60
39സ്ത്രീയേ നീ കരയുന്നതെന്തുആനി പുന്നന്‍50
40ദൈവത്തിങ്കലേക്കുള്ള മാനസാന്തരംസാക് പുന്നന്‍5
41ബൈബിളിലൂടെ (പുതിയ നിയമം)സാക് പുന്നന്‍600

We invite you to join us for the Global Online Meeting on January 22nd 2022 with Zac Poonen on the subject: Preserving Our Family from Satan’s Attacks