സ്നേഹവിരല്‍ നീട്ടി തൊടാം യേശുവിനെ

Snehaviral

‘ജീവമൊഴികൾ’  മാസിഗയിൽ ആദ്യകാലത്തു  പ്രസിദ്ധികരിച്ച,  അനേകർക്കു  വെല്ലുവിളിയും അനുഗ്രഹവും ആയിത്തീർന്നവയുമായ പത്രാധിപലേഖനങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം. ബ്രദർ ജോജി ടി സാമുവേൽ എഴുത്തിയ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റ താളുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ജീവന്നിലേക്ക്  നയിക്കുന്ന ‘ഇടുകമുള്ള പാത’ കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ  സഹായിക്കട്ടെ