യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം – സാക് പുന്നൻ

യേശു തൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് നൽകിയ മഹത്തായ നിയോഗം രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

  1. എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക (മർക്കോസ് 16: 15,16). നന്ദിയോടെ, പല ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളും ഇത് ചെയ്യുന്നു.
  2. ശിഷ്യരാക്കി, അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുക, തുടർന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം അവരെ പഠിപ്പിക്കുക (മത്താ. 28: 19,20)
    സാക് പുന്നൻ സഹോദരൻ്റെ 80 പഠനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര (ഏകദേശം 25 മിനിറ്റ് വീതം).
    വിവർത്തനം ചെയ്തു ശബ്‌ദം നൽകിയത്: എബ്രഹാം മാത്യു

All That Jesus Taught - 1 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (1 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught - 2 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (2 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught - 3 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (3 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught - 4 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (4 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught - 5 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (5 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught - 6 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (6 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught - 7 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (7 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught - 8 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (8 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught -9 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (9 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught - 10 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (10 of 80)| Watch |Listen|Download

All That Jesus Taught - 11 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (11 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught - 12 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (12 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught -13 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (13 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught -14 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (14 of 80)| Watch |Listen|Download
All That Jesus Taught -15 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (15 of 80)| Watch |Listen|Download

All That Jesus Taught -16 | യേശു പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം (16 of 80)| Watch |Listen|Download