ആഴ്ചയിലെ വചനം ഈമെയിലില്‍

ഇമെയില്‍ വഴി ആഴ്ചയിലെ വചനം (Word For The Week) ലഭിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കില്‍ താഴെയുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു അയക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ഇമെയില്‍ അഡ്രസ്‌ ചേര്‍ക്കാം.

    നിങ്ങളുടെ പേര് (വേണം)

    നിങ്ങളുടെ ഇ മെയില്‍ (വേണം)

    കുടുതൽ ഇ മെയില്‍ ഉണ്ടങ്കിൽ

    We invite you to join us for the Global Online Meeting on January 22nd 2022 with Zac Poonen on the subject: Preserving Our Family from Satan’s Attacks