തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക്‌ മീറ്റിംഗ് 2014

Do Not Be Deceived/വഞ്ചിക്കപ്പെടാത്തിരിക്കുക|Watch
True Gospel /യഥാര്‍ത്ഥ സുവിശേഷം|Watch
God looks for a man whom He can approve /ദൈവം തനിക്കു അംഗികരിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നവരെ നോക്കുന്നു|Watch
Brokenness and Blessing /നുറുക്കവും നിറയ്‍ക്കലും|Watch