സമ്പൂർണ്ണ സുവിശേഷം – കോട്ടയം കോണ്‍ഫറന്‍സ് 2007

അടിസ്ഥാനവും വീടിൻറ്റെ പണിയും /The Foundation and the House|Watch
ഒരു വില കൊടുപ്പ് /Paying the price|Watch
ആത്മാവും ദേഹിയും വെർപിരികുക /Dividing the spirit and soul|Watch
ദൈവത്തിനെറ്റ് വ ഴി തിരിച്ചറിയുക /Understanding God’s ways|Watch
റോമ ലേഖനത്തിലെ  സുവിശേഷം /Gospel in Romans|Watch
ദൈവത്തെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക /Knowing God and Jesus Christ|Watch
ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം -1/ A greater Blessing -1|Watch
ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം -2/ A greater Blessing -2|Watch