നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിനാവശ്യമുള്ള ദൈവ വചനം – കോട്ടയം കോണ്‍ഫറൻസ് 2010

1. പുതിയ നിയമ സഭകള്‍ക്കുള്ള ഒരു പ്രവചനസന്ദേശം|Listen|Download
2. കൃപയോടെയുള്ള ഭവന സുശ്രുഷ|Listen|Download
3. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം നിലനിറുത്തുന്നത്|Listen|Download
4. യേശുവില്‍ നിന്ന് ദിനംതോറും താഴ്‍മ പഠിക്കാം (ബ്രദര്‍ പ്രഭാകര്‍)|Listen|Download
5.അഹംഭാവത്തിനെതിരെ ജാഗ്രതയോടിരിക്കുക|Listen|Download
6.സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിയമം (ബ്രദര്‍ പ്രഭാകര്‍)|Listen|Download
7. ക്രിസ്തു നമ്മളില്‍ (ബ്രദര്‍ ജോജി ടി. സാമുവല്‍‍)|Listen|Download
8. ദൈവത്തിന് സകലവും പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയും|Listen|Download
9.ഒരു വലിയ മര്‍മ്മം - ക്രിസ്തു ജഡത്തില്‍ വന്നു|Listen|Download
10.ഒരു വലിയ മര്‍മ്മം - സഭ, ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി|Listen|Download