ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ സഭയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിധം

This is the video recordings of CFC Trivandrum Conference in 2013

God Calls Us To A Higher Life | ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ജീവിതം| Watch |Listen|Download
Building A Church On The Rock | പാറമേൽ പണിയുന്ന ഒരു സഭ| Watch |Listen|Download
God Wants A Pure Offering | ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിർമലമായ വഴിപാട് | Watch |Listen|Download
Our Body Is the Sacrifice God Wants | ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാഗം- നമ്മുടെ ശരീരം| Watch |Listen|Download
Question & Answer On The Church And On Women | സഭ, സഹോദരിമാർ - ചോദ്യോത്തരം| Watch |Listen|Download
The Superiority Of The New Covenant | പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഔന്നത്യം| Watch |Listen|Download