സാത്താൻ നമ്മെ തോല്പിക്കരുതു – ജോജി ടി സാമുവേൽ

This is the video recordings of Special Meeting in CFC Thirukattupalli in September 2019

Theme: സാത്താൻ നമ്മെ തോല്പിക്കരുതു; അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ (2 Corinthians 2:11)

Session 1|Watch
Session 2|Watch
Session 3|Watch
Session 4|Watch
Session 5 - Youth Meeting|Watch
Session 6|Watch
Session 7|Watch