ക്രൂശിന്റെ വചനം

പരിശുദ്ധാത്മാവും ക്രൂശും / The Spirit and the Cross|Watch
ബലഹീനതയുടെ വഴി  / The Way of Weakness|Watch
സ്വയ-മരണത്തിന്റെ വഴി /  The Way of Death to Self|Watch
ക്രൂശും ജഡവും / The Cross and Our Body|Watch
ക്രൂശും കരുണയും / The Cross and Compassion|Watch
ക്രൂശും ലോകവും / The Cross and the World|Watch
ക്രൂശു വഹിക്കുന്നതിലെ സന്തോഷം / The Joy in taking up the Cross|Watch
ഭവനത്തില്‍ പരസ്പരം ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക / Encouraging each other at Home|Watch
ക്രൂശിന്റെ സ്നേഹം / The Love of the Cross|Watch
ക്രൂശും പിശാചും / The Cross and Satan|Watch
ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരയിരിക്കുക / Have the mind of Christ|Watch