ആലുവ യൂത്ത് & സ്പെഷ്യല്‍ മീററിങ്ങ്സ് 2012

ദൈവം താന്‍ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു/God Disciplines Those He Loves|Watch
യേശുവിന്റെ സ്നേഹം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോള്‍/Understanding the Love of Jesus|Watch
ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയുടെ അടിസ്ഥാനം/The Basis of God’s Forgiveness|Watch
ദൈവഭവനത്തില്‍ നമ്മെ തന്നെ വിധിക്കുക/Judging Ourselves in God’s House|Watch
രണ്ട് ഗൌരവ പാപങ്ങള്‍ – 1. കോപം/Two Serious Sins – 1. Anger|Watch
രണ്ട് ഗൌരവ പാപങ്ങള്‍ – 2. ലൈംഗിക പാപം/Two Serious Sins – 2. Sexual Sin|Watch
ദൈവഹിതം ചെയ്ത് ഐക്യം കെട്ടിപടുക്കുക/Doing God’s Will and Building Unity|Watch