ചങ്ങനാശ്ശേരി പബ്ലിക്‌ മീറ്റിംഗ് 2012

ശിഷ്യത്വത്തിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം/Freedom through Discipleship|Watch
പാപത്തിന്റെ കുറ്റബോധത്തില്‍ നിന്നും ശക്തിയില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം/Freedom from Guilt and Power of Sin|Watch
അവന്റെ സ്വസ്ഥതയില്‍ പ്രവേശിക്കുക/Entering into His Rest|Watch
ദൈവിക സ്വഭാവം തിരഞ്ഞെടുക്കുക/Choosing the Divine Nature|Watch