അഗ്നിയാല്‍ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം (യുവജനങ്ങളോട്)

നമ്മള്‍ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങുന്നത് എന്തിന്? / Why we should yield to Christ|Listen|Download
വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പരാജയം / Failure leads to victory|Listen|Download
ആത്മാവിനാല്‍ നിറഞ്ഞ ഒരുവന്‍ - സ്നാപകയോഹന്നാന്‍ / Two who were Spirit filled - John the Baptist|Listen|Download
ആത്മാവിനാല്‍ നിറഞ്ഞ ഒരുവള്‍ - മറിയ / Two who were spirit filled - Mary|Listen|Download