ശിഷ്യത്വത്തിലൂടെയും വിശ്വാസത്തിലൂടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് – ജോജി ടി സാമുവേൽ

This is the video recordings of CFC Gulf Conference in 2020 

Freedom Through Discipleship and Faith - 1 | Watch
Freedom Through Discipleship and Faith - 2 | Watch