കോട്ടയം പബ്ലിക്‌ മീറ്റിംഗ്

അബ്രഹമെന്റ അനുഗ്രഹം/The Blessing of Abraham|Watch
ഒരു വലിയ ഹൃദയം/A Large Heart|Watch
ദൈവം നിങ്ങൾ വഴുന്നാവരകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു/God Wants You to Rule|Watch
ത്രിപ്തര്കാൻ പഠികുക/Learn to be Content|Watch