ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ആലോചനയും പ്രസ്താവിക്കുന്നു

വില നല്‍കികൊണ്ട് / Paying the Price|Watch
അധിക അനുഗ്രഹം - പാര്‍ട്ട്‌ 1 / A Greater Blessing Part 1|Watch
അധിക അനുഗ്രഹം - പാര്‍ട്ട്‌ 2 / A Greater Blessing Part 2|Watch
അടിസ്ഥാനവും ഭവനവും / The Foundation and the House|Watch
ദൈവത്തെയും യേശുവിനെയും അറിയുക / Knowing God and Jesus Christ|Watch
റോമാ ലേഖനത്തിലെ സുവിശേഷം / The Gospel in Romans|Watch
ദൈവവഴികളെ അറിയുക / Understanding God's Ways|Watch
ദേഹിയും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വിഭജനം / Dividing Between the soul and spirit|Watch