എന്തിന് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍

എന്തിനാണ് വേറൊരു സഭ? / Why another Church?|Watch
നിത്യതക്കായി നാം പണിയേണ്ട ആവശ്യം? / Why Do We Need to Build for Eternity?|Watch
എന്തിന് നമ്മുടെ ഇച്ച്ച തകര്‍ക്കണം? / Why Our Will Must be Blasted?|Watch
എന്തിന് നാം ത്യാഗം സഹിക്കണം? / Why We Must Sacrifice?|Watch
എന്തുകൊണ്ട് ഗിരിപ്രഭാഷണം പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നു?/Why The Sermon On The Mount Is Important|Watch
Why We Must Confess Our Faith|Watch