യേശു നമ്മുടെ മുന്നോടി, രണ്ടു വലിയ മര്‍മ്മങ്ങള്‍

യേശു നമ്മുടെ മുന്നോടി പാര്‍ട്ട്‌ 1 / Jesus Our Forerunner - Part 1|Listen|Download
യേശു നമ്മുടെ മുന്നോടി പാര്‍ട്ട്‌ 2 / Jesus Our Forerunner - Part 2|Listen|Download
യേശു നമ്മുടെ മുന്നോടി പാര്‍ട്ട്‌ 3 / Jesus Our Forerunner - Part 3|Listen|Download
യേശു നമ്മുടെ മുന്നോടി പാര്‍ട്ട്‌ 4 / Jesus Our Forerunner - Part 4|Listen|Download
ജഡത്തില്‍ വന്ന ക്രിസ്തു / Christ Came in the Flesh|Listen|Download
ക്രിസ്തുവും സഭയും / Christ and the Church|Listen|Download