ക്രൂശിന്‍ വചനം

പരിശുദ്ധാത്മാവും ക്രൂശും / The Spirit and the Cross|Listen|Download
ബലഹീനതയുടെ വഴി  / The Way of Weakness|Listen|Download
സ്വയ-മരണത്തിന്റെ വഴി /  The Way of death to Self|Listen|Download
ക്രൂശും കരുണയും / The Cross and Compassion|Listen|Download
ക്രൂശ് വഹിക്കുന്നതിലെ സന്തോഷം / Joy in taking the Cross|Listen|Download
ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കുക / Have the mind of Christ|Listen|Download