ന്യായപ്രമാണവും പരിശുദ്ധാത്മാവും

ന്യായപ്രമാണവും പരിശുദ്ധാത്മാവും / The Law and the Holy Spirit|Listen|Download
നമ്മുടെ ചിന്തകള്‍ക്ക്  മാറ്റം വരുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് / The Holy Spirit Changes Our Way of Thinking|Listen|Download
രണ്ട് ജീവിതവഴികള്‍ / Two Ways of Life|Listen|Download
ആത്മശക്തിയുടെ മൂന്ന് വഴികള്‍ / Three Sources of Spiritual Power|Listen|Download
നിസ്വാര്‍ഥതയുടെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ആത്മാവ് / The spirit of Selflessness & Sacrifice|Listen|Download
പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവ്  / The Compassion of Our Father God|Listen|Download
സ്വന്തമായി അന്വേഷിക്കാത്തവര്‍ / Men Who Do not Seek Their Own|Listen|Download