ദൈവഭയവും താഴ്മയും

നീതിയെ അന്വേഷിക്കുക / Seeking Righteousness|Listen|Download
ആന്തരിക നീതി / Inward Righteousness|Listen|Download
പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം, സമാധാനം / Peace and Joy in the Holy Spirit|Listen|Download
ദൈവഭയവും താഴ്മയും / The Fear of God & Humility|Listen|Download
ദൈവം അന്ഗീകരിക്കുന്ന വഴിപാട് / An Offering that God Accepts|Listen|Download
അന്ഗീകാരത്തിന്റെ അഗ്നി / The Fire of Gods Approval|Listen|Download