ബൈബിളിൻ്റെ അവസാനത്തെ താളിൽ നിന്നുള്ള അത്ഭുത സത്യങ്ങൾ – WFTW 30 മേയ് 2021

സാക് പുന്നന്‍

വെളി. 22: 2 ൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു – വീഥിയുടെ നടുവിൽ ഒരു നദിയും നദിക്ക് ഇക്കരെയും അക്കരെയും ജീവവൃക്ഷവും ഉണ്ട്, അതു 12 വിധം ഫലം കായിച്ച് മാസം തോറും അതാതു ഫലം കൊടുക്കുന്നു, വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് ഉതകുന്നു. ഉൽപ്പത്തി 2, വെളിപ്പാട് 22 ഇവ തമ്മിൽ അനേകം സമാനതകളുണ്ട്. ജീവവൃക്ഷം പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനെ തന്നെയാണ് – ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പങ്കാളികളാവാൻ കഴിയുന്ന നിത്യജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യസ്വഭാവം. നിത്യജീവൻ എന്നാൽ, “എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നത്” എന്ന് അർത്ഥമില്ല. കാരണം തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് പോകുന്നവരും എന്നേക്കും ജീവിക്കും. എന്നാൽ അവർക്കു നിത്യജീവൻ ഇല്ല. നിത്യജീവൻ എന്നാൽ ആരംഭവും അവസാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവൻ എന്നാണർത്ഥം. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ജീവനാണ്. അതാണ് ജീവവൃക്ഷത്തിൽ പ്രതീകവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവവൃക്ഷത്തിനടുത്തേക്കു പോകുന്നതിനു പകരം, അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിനടുത്തേക്കു പോയ ആദം ഭോഷത്തമാണ് ചെയ്തത്, ജീവനേക്കാൾ വേദപുസ്തക പരിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്ന അനേകർ ഇന്നു ചെയ്യുന്നതുപോലെ. നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം വെളി. 22ൽ കാണുന്നില്ല. അത് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന വാൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു (ഉൽ. 3:24). ഇതു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നമുക്കു ജീവവൃക്ഷത്തിൽ പങ്കാളികളാകണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സ്വയ ജീവനിൽ ഒരു വാൾ വീഴണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളും, വാളിനെ നേരിടേണ്ടാത്ത, അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലേക്കു പോകുന്നത്. ബൈബിൾ പരിജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ നാം സ്വയത്തിനു മരിക്കുകയോ, നാൾ തോറും ക്രൂശെടുക്കുകയോ, ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനു പങ്കാളിയാകേണ്ടതിന്, നാം എല്ലായ്പോഴും “നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മരണം വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് (2 കൊരി. 4:10). നമ്മുടെ മേൽ വാൾ വീഴാൻ നാം അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്രൂശിൻ്റെ വഴി ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. യേശുവിൻ്റെ മേൽ വാൾ വീഴുകയും അവിടുന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നാമും അവിടുത്തോടു കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ മേലും വാൾ വീഴണം. അങ്ങനെ നമുക്ക്, മാസംതോറും പുതിയ ഫലം തരുന്ന, ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിയും, അതിൻ്റെ ഇല രോഗശാന്തിക്ക് ഉതകുന്നു.

വെളി. 22: 7 ൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു – ഇതാ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിലെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവിടുന്നു ഉടനെ വരുന്നു എന്നല്ല കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് . അല്ല, അവിടുന്നു പറയുന്നത്, അവിടുന്നു വേഗത്തിൽ – പെട്ടെന്ന് – കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരുന്നതു പോലെ, ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ വരുന്നു എന്നാണ്.

വെളി. 22: 8,9ൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു – ഇതു കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തത് യോഹന്നാൻ എന്ന ഞാൻ തന്നെ. കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം അതെനിക്കു കാണിച്ചുതന്ന ദൂതൻ്റെ കാൽക്കൽ ഞാൻ വീണു നമസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ എന്നോട് “അതരുത്, ഞാൻ നിൻ്റെയും നിൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഈ പുസ്തകത്തിലെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവരുടെയും സഹഭൃത്യനത്രെ; ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്ക” എന്നു പറഞ്ഞു. ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം, തന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തെറ്റ് യോഹന്നാനു സംഭവിച്ചു. തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കാണിച്ചുകൊടുത്ത ദൂതൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് യോഹന്നാൻ നമസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ ആ ദൂതൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, “അതു ചെയ്യരുത്. ഞാൻ നിൻ്റെ ഒരു സഹഭൃത്യൻ മാത്രമാണ്. ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുക” അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവഭൃത്യൻ്റെ ലക്ഷണം, ആരെങ്കിലും തന്നോട് ഒട്ടിച്ചേരുന്നതു കാണുമ്പോഴൊക്കെ, പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ മറ്റെയാളിൽ നിന്ന് മാറിനിന്ന്, മറ്റെയാൾക്ക് മനുഷ്യരോടല്ല, കർത്താവിനോടു പറ്റിച്ചേരാനുള്ള വഴി ഒരുക്കുന്നു! സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർ ഒരു പാട്ടു മാത്രമേ പാടുന്നുള്ളൂ- “അവിടുന്നു മാത്രം യോഗ്യൻ” എന്നു പറയുന്ന പുതിയ പാട്ട്. ഈ ദൂതൻ ആ പാട്ടു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാനെ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട്, അവനോട് ദൈവത്തിനു മാത്രം മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ പറയുന്നതിന് തിടുക്കം കാണിക്കുന്നു.

വെളി. 22 :11 ൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു – അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതിചെയ്യട്ടെ, അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാടട്ടെ. നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ, വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ താളിൽ നാം കാണുന്ന ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു പ്രബോധനമാണിത്. ഇത് ആളുകളോട്, “അഴുക്കാക്കുന്നതും ” ” അനീതി ചെയ്യുന്നതും” തുടരുവാൻ പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ വിവക്ഷിതാർത്ഥം ഇതാണ്: നിങ്ങൾ ഈ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ച് അതിൻ്റെ അവസാന താളിലേക്കു വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്കു മാനസാന്തരപ്പെടുവാനോ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനോ നിങ്ങൾക്കാഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ അഴുക്കുള്ളവനായി മുന്നോട്ടുപോയി അനീതി ചെയ്യുന്നതു തുടരുക. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വകയുമില്ല. വെളിപ്പാടു പുസ്തകത്തിൽ പാപത്തിന്മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചു വായിച്ചശേഷം നീ ഇനിയും നിൻ്റെ ദുർമോഹങ്ങളിൽ മുഴുകുവാനും, പാപത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളെ തേടുവാനും, അശ്ലീല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാനും, അശ്ലീലചിത്രങ്ങൾ കാണുവാനും, ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റാരോടെങ്കിലുമുള്ള കയ്പ് നിലനിർത്ത, ക്ഷമിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരുവനായി, ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അപവാദവും ഏഷണിയും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും, അസൂയാലുവായി ഈ ദുഷിച്ച ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തന്നെ ജീവിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ടുപോയി അത് ചെയ്യുക. എന്നാൽ വാക്യം 11ൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നീതിമാനു വേണ്ടി എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നു കാണുക. “നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ. വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ” വിശുദ്ധിയെ പിന്തുടരുന്നതിന് ഒരു അവസാനം ഇല്ല. നാം നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് എന്നതാണ് നാം നമ്മുടെ നിത്യത എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും എന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത്. നാം പാപത്തിലും അഴുക്കിലും ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നാം നിത്യ യുഗങ്ങളോളം തീപ്പൊയ്കയിൽ പാപത്തിലും, അഴുക്കിലും, തിന്മ ചെയ്യുന്നതിലും തുടരും. നാം ഈ ജീവിതത്തിൽ നീതിയെയും വിശുദ്ധിയെയും പിന്തുടർന്നാൽ നിത്യതയിലും അതു തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത്. നിത്യത മുഴുവൻ ഉള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതു നാം മരിക്കുമ്പോഴാണ്. “വൃക്ഷം തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ വീണാൽ വീണിടത്തു തന്നെ കിടക്കും” ( സഭാ. 1 1: 3 ).

വെളിപ്പാട് 22: 21ൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു – കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവവചനം എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നു കാണുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമാണ്. ദൈവകൃപയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പുതിയ യെരുശലേമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അനേക വർഷങ്ങളായി നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നത്, ദൈവം നൽകുന്ന ശക്തിയാലും സഹായത്താലും മാത്രമാണ്. കൃപ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നു! പാപത്തെയും, ലോകത്തെയും, സാത്താനെയും ജയിക്കാൻ കൃപ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ! ഈ വാക്കിനെ (കൃപ) പഴയനിയമത്തിലെ അവസാനവാക്കായ “ശാപം” എന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. മലാഖി 4: 6ൽ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, “ഞാൻ വന്ന് ഭൂമിയെ “സംഹാര ശപഥം” (curse) കൊണ്ടു ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്.” പുതിയനിയമം ആരംഭിക്കുന്നതു യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തോടെയും അവസാനിക്കുന്നത്” നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ” എന്ന ആശിർവാദത്തോടെയുമാണ്. പഴയനിയമത്തിൻ്റെ ഒടുവിലുള്ള ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കു സ്വതന്ത്രരാകുവാനും, പുതിയനിയമത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ കീഴിൽ വരുവാനും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, നിത്യത മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാനും കഴിയും എന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്, ഹല്ലേലുയ്യാ! എല്ലാ മഹത്വവും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ദൈവത്തിനും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനും ആയിരിക്കട്ടെ . ആമേൻ. ആമേൻ.