ദൈവത്തിങ്കലേക്കുള്ള അംഗീകാരം

ഒരു ശിഷ്യനാകുക / Becoming a Disciple|Listen|Download
യേശുവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം / Putting Jesus First|Listen|Download
ദിനംതോറും ക്രൂശെടുക്കുക / Taking up the Cross Daily|Listen|Download
കൈവശമുള്ളതില്‍ നിന്നുള്ള വേര്‍പാട്‌ / Detached From Possessions|Listen|Download
ദുര്‍ബലര്‍ക്കായുള്ള ആത്മശക്തി / The Spirit's Power for Weak People|Listen|Download
ആത്മാവിനെ കേള്‍ക്കുക / Listening To The Spirit|Listen|Download
ചിന്തിക്കുന്നതിലെ ദൈവികരീതി / Gods Way Of Thinking|Listen|Download
അത്യുത്തമമായ കാര്യങ്ങള്‍ / The Things That are Excellent|Listen|Download