യഥാർത്ഥ സഭ കെട്ടിപ്പെടുക്കുക

This is the video recordings of CFC Bahrain Conference in 2016

Session 1: The Whole Truth of God / ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സത്യം | Watch
Session 2: Taking up the Cross Daily / ദിനവും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുക്കുക | Watch
Session 3: Enemies of the Cross / കുരിശിന്റെ ശത്രുക്കൾ | Watch
Session 4: A Good Conscience / നല്ല മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിക്കുക | Watch
Session 5: Giving Glory to God / ദൈവത്തിനു മഹത്വം നൽകുക| Watch
Session 6: Resisting Satan / സാത്താനെ എതിർക്കുക | Watch