CFC Kerala Conference 2023

CFC Kerala Conference 2023

Session 1: നാം കഷ്ടതകളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു | We Enter God's Kingdom Through Tribulation - Zac Poonen | Watch
Session 2: കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനായുള്ള നമ്മുടെ ഒരുക്കം | Our preparation for the second coming of the Lord - Geoji Samuel | Watch
Session 3: കഷ്ടപ്പെടാൻ മനസ്സുണ്ടാകുക -1 | Have a Mind to Suffer -1 - Victor | Watch
Session 4: സഹനത്തിലൂടെ പാപത്തിൻ്റെ മേൽ ജയം | By Suffering in the flesh we stop sinning - Zac Poonen | Watch 
Session 5: കഷ്ടപ്പെടാൻ മനസ്സുണ്ടാകുക -2 | Have a Mind to suffer -2 - Victor | Watch
Session 8: ഇളകാത്ത കുടുംബങ്ങൾ | Unshakeable families - Victor | Watch
Session 9 : ഓരോ വർഷവും കൂടുതൽ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ ആകുക | Becoming more Christlike every year - Zac Poonen | Watch
Session 10:  യേശുവിനെപ്പോലെയാക്കാൻ ദൈവം കഷ്ടങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു | God Allows Hardships to Make Us Like Jesus - Santosh Poonen | Watch
Session 11 : പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രത്യാശയോടെ | Hopeful Amidst Hardships - Geoji Samuel | Watch

CFC Kerala Youth Conference 2023

Session 1: ദൈവഭയം -1 | Fear of God -1 - Victor | Watch
Session 2: നമുക്കായി മരിച്ചു ഉയർത്തവനായ് ജീവിക്കുക | Live for Him who died and raised for us - Geoji Samuel | Watch