ജോജി ടി. സാമുവല്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ [05]

ക്രിസ്ത്യൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ച കോട്ടയത്ത് സഹോദരൻ ജോജി സാമുവേൽ നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരം

Ambition of Our Life to be More Closer to Jesus|Listen|Download
Be at Peace With Every One|Listen|Download
Blessed Are The Poor in Spirit|Listen|Download
God will Make you a Signet ring|Listen|Download
Purpose of Christ's death|Listen|Download
Realising Almighty God as our Loving Father|Listen|Download
The King of Glory|Listen|Download
Warning Against the Degradation of Church|Listen|Download