ജോജി ടി. സാമുവല്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ [08]

ക്രിസ്ത്യൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ച കോട്ടയത്ത് സഹോദരൻ ജോജി സാമുവേൽ നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരം

A Review of the Past and a Vision of the Future|Listen|Download
Fulfilling God's Purpose in Our Life|Listen|Download
The Great Wisdom of God in Salvation|Listen|Download
The Suffering of Jesus|Listen|Download
The Unchanging Christ|Listen|Download
Walking with the Lord Fervantly|Listen|Download