സുവിശേഷത്തിലെ ഉപമകൾ – ജോജി ടി സാമുവൽ

This is the video recordings of Jeevamozhikal episodes aired on Trumpet TV

1.Fruitful life /ഫലപ്രദമായ ജീവിതം|Watch
2. Sell everything and buy the pearl of great price / എല്ലാം വിറ്റ് വിലയേറിയ മുത്ത് വാങ്ങുക|Watch
3. God paid the price for your salvation, receive it freely/ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്‌ക്കുള്ള വില ദൈവം നൽകി, സ്വജന്യമായി സ്വീകരിക്കുക|Watch
4. Good ground is needed, for multi fold crop / ഒന്നിലധികം മടങ്ങ് വിളകൾക്ക് നല്ല നിലം ആവശ്യമാണ്|Watch
5. Danger of external growth /ബാഹ്യ വളർച്ചയുടെ അപകടം|Watch
6. Danger of internal decay /ആന്തരിക ക്ഷയത്തിന്റെ അപകടം|Watch