ദൈവം തന്‍റെ ഏറ്റവും നല്ല ദാനങ്ങള്‍ അത് അര്‍ഹിക്കാത്തവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു

ദൈവം തന്‍റെ ഏറ്റവും നല്ല ദാനങ്ങള്‍ അത് അര്‍ഹിക്കാത്തവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു – സാക് പുന്നന്‍ (WFTW 6 മെയ്‌ 2012)