നിങ്ങള്‍ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു?

അന്വേഷനാത്മകമായ ഒരു ചോദ്യം / A Searching Question|Listen|Download
യേശുവിനെ മാത്രം അന്വേഷിക്കുക / Seeking Jesus Only|Listen|Download
യേശുവിന്റെ തേജസ്സ് കാണുവാനുള്ള അന്വേഷണം / Seeking to See His beauty|Listen|Download
നമ്മുടെ താത്പര്യം അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുക / Not Seeking Our Own Interests|Listen|Download
മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ അന്വേഷിക്കുക / Seeking the Good of Others|Listen|Download
ആരാധകരെ അന്വേഷിക്കുന്ന പിതാവ് / The Father Seeks Worshipers|Listen|Download