ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു പുതുജീവിതം

യേശുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നമ്മോടൊപ്പം / Having Jesus' Presence with Us|Listen|Download
സൂചികുഴ ഗേറ്റ് / The Needle's Eye Gate|Listen|Download
യേശു ജീവിച്ചത് പോലെ / Living as Jesus Lived|Listen|Download
പാപത്തിന്റെ തായ് വേരിനെതിരെ / Dealing with the Root of Sin|Listen|Download
യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ദൃഡചിത്തനായ് / Steadfastness in Following Jesus|Listen|Download
താഴ്മയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രമാണം / The Importance of Humility, Faith|Listen|Download
നമ്മെ ഇപ്പോഴും ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം / God Always Encourages Us|Listen|Download