ആത്മീയരാകുക

കയീന്റെ വഴി ഒഴിവാക്കുക / Avoiding the Way of Cain|Listen|Download
ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതം / Living in the Spirit|Listen|Download
ഫലമില്ലാതെ ഇല മാത്രം / Leaves without Fruit|Listen|Download
ശക്തിയില്ലാതെ വേഷം മാത്രം / Form without Power|Listen|Download
ലോകത്തില്‍നിന്നുള്ള വിടുതല്‍ / Deliverance from the World|Listen|Download