ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍

വിശ്വാസത്തില്‍നിന്ന് വീണ് പോകുക / Falling Away From the Faith|Listen|Download
അത്ഭുതവരങ്ങളില്‍കൂടെയുള്ള വഞ്ചന / Deception through Supernatural Gifts|Listen|Download
ഉള്ളില്‍ നിന്നൊഴുകുന്ന നദി / Rivers Flowing from Within|Listen|Download
ദൈവത്താല്‍ വഞ്ചിക്കപെടുന്നതില്‍ നിന്നുള്ള രക്ഷ / He Saved Us from God Deceiving|Listen|Download
അന്യരോടുള്ള നമ്മുടെ കടപ്പാട് / Our Responsibility Towards Others|Listen|Download
യേശുക്രിസ്തുവിനെയും ദൈവത്തെയും അറിയുക / Knowing God and Jesus Christ|Listen|Download