ഇതാ ഞാന്‍ പുതിയത്തൊന്നു ചെയ്യുന്നു – കോട്ടയം കോണ്‍ഫറന്‍സ് 2013

Keeping the Tenth Commandment/ പത്താമത്തെ കല്‍പന അനുസരിക്കുന്നത് - സാക് പുന്നന്|Watch|Listen|Download
Expect something new/പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുക - ജോജി ടി സാമുവല്‍|Watch|Listen|Download
Godliness in Home Relationship/ദൈവീകത്വം കുടുംബ ബന്ധത്തില്‍ - സാക് പുന്നന്|Watch|Listen|Download
Be Prepared for God to Do New Thing :- Br Samuel Joseph/ദൈവം പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി നാം തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുക - സാമുവല്‍ ജോസഫ്|Watch|Listen|Download
God speaks and Works Every Day :- Br Zac Poonen/ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു - സാക് പുന്നന്|Watch|Listen|Download
A Life With Spiritual Authority /ആത്മീയ അധികാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം.- സാക് പുന്നന്|Watch|Listen|Download
Offering Our Best to God /നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലത് കര്‍ത്താവിനു നല്‍കുക - സാക് പുന്നന്|Watch
Babylon and Jerusalem/ബാബിലോണും യെരുശലേമും - സാക് പുന്നന്|Watch|Listen|Download
ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ 1 - സാക് പുന്നന്|Listen|Download