പാറമേല്‍ നിങ്ങളുടെ ആലയം പണിയുക

പാറമേല്‍ നിങ്ങളുടെ ആലയം പണിയുക / Build your House On The Rock|Listen|Download
സ്വര്‍ഗീയ ധനം ആത്മാവില്‍ ദരിദ്രര്‍ക്ക് / Poor In spirit, Get Heavens Wealth|Listen|Download
ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവരും, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും / The Pure In Heart And Peace Makers|Listen|Download
സഭയുടെ പണി സഹിഷ്ണുതയിലൂടെ / Suffering And Building The Church|Listen|Download
ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കല്പനകളും അനുസരിപ്പാന്‍ കഴിയും / Every Command of God Can be Obeyed|Listen|Download
ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് യഥാര്‍ത്ഥ്യം / God Wants Reality|Listen|Download