സുവിശേഷത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം

സുവിശേഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം / The Goal Of The Gospel|Listen|Download
സഭ - ഒരു പ്രവാചക വാക്യം / The Church- A Prophetic Word|Listen|Download
ദൈവികനിലവാരം പ്രഘോഷിക്കുക / Proclaiming God's Standard|Listen|Download
പര്‍വതങ്ങലോടും താഴ്വരകലോടും ഉള്ള ഇടപെടല്‍ / Dealing With Mountains And Valleys|Listen|Download
യഥാര്‍ത്ഥ അഗ്നിയും വ്യാജ അഗ്നിയും / True Fire And False Fire|Listen|Download
ക്രൂശിന്റെ വചനം / Message Of The Cross|Listen|Download