ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക്

question mark on crumpled paper

(ഇരുന്നൂറിൽപ്പരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ജോൺ വെസ്ലിയുടെ ഹോളി ക്ലബ്ബിൽ (John Wesley’s Holy Club) അംഗങ്ങളായിരുന്നവർ സ്വകാര്യപ്രാർത്ഥനായ വേളയിൽ തങ്ങളോടു തന്നെ ദിനംതോറും ചോദിച്ചിരുന്ന 22 ചോദ്യങ്ങൾ)

 1. വാസ്തവത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് എന്റെ നിലയെന്ന് ബോധപൂർവ്വമോ അബോധപൂർവ്വമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒരു ധാരണ നൽകുന്നുണ്ടോ? അഥവാ ഞാൻ ഒരു കപടനാട്യക്കാരനാണോ?
 2. വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഞാൻ സത്യസന്ധനാണോ? അതോ ഞാൻ എല്ലാം പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടുന്നവനാണോ?
 3. എന്നോട് ഒരാൾ സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ സ്വകാര്യമായി മറ്റൊരാളോട് പറയാറുണ്ടോ?
 4. എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാമോ?
 5. വസ്ത്രം, സ്നേഹിതർ, ജോലി, ശീലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഒരടിമയാണോ ഞാൻ?
 6. സ്വയന്യായീകരണം, സ്വയസഹതാപം, സ്വയബോധം എന്നിവ എന്നിലുണ്ടോ?
 7. ബൈബിൾ ഇന്ന് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നുവോ?
 8. ബൈബിൾ എന്നോടു ദിനംതോറും സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം കൊടുക്കാറുണ്ടോ?
 9. പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ?
 10. വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ അവസാനമായി പറഞ്ഞതെന്നാണ്?
 11. ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്ന പണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ?
 12. ഞാൻ യഥാസമയം ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യാറുണ്ടോ?
 13. ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ?
 14. . മനഃസാക്ഷി അസ്വസ്ഥമായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യുമെന്നു നിർബ്ബന്ധം പിടിക്കുന്ന വല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ?
 15. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും വശത്ത് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്നുവോ?
 16. അസൂയ, മലിനത, വിമർശനം, ഈർഷ്യ, എളുപ്പം മുറിപ്പെടുന്ന മനോഭാവം, അവിശ്വസ്തത എന്നിവ എന്നിലുണ്ടോ?
 17. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒഴിവുസമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്?
 18. എന്നിൽ ഇപ്പോൾ നിഗളമുണ്ടോ?
 19. ചുങ്കക്കാരനെ നിന്ദിച്ച പരീശനെപ്പോലെ “ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ അല്ലാത്തതിനാൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു’ എന്നു പറയാറുണ്ടോ?
 20. ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയോ, ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയോ, നിരാകരിക്കുകയോ, വിമർശിക്കുകയോ, ഉള്ളിൽ നീരസമോ അവഗണനയോ സൂക്ഷിക്കുകയോ
  ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്താണു ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്?
 21. ഞാൻ നിരന്തരം പരാതിപ്പെടുകയും പിറുപിറുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടോ?
 22. . ക്രിസ്തു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നുവോ?