യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവതികൽ നിന്നും മുട്ടുന്നു – ജോജി ടി സാമുവേൽ

closed brown wooden door
Jesus is Knocking at the Door of Your Heart/യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവതികൽ   നിന്നും മുട്ടുന്നു|Watch