വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒരു നല്ല മനസാക്ഷിയുടെയും പ്രാധാന്യം – WFTW 27 ഫെബ്രുവരി 2022

സാക് പുന്നന്‍

നമ്മുടെ ജീവിത കപ്പൽ പോകേണ്ടതായ സുരക്ഷിത ചാനലിൻ്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടു പൊങ്ങു ഗോളങ്ങളാണ്, ഒരു നല്ല മനസാക്ഷിയും, വിശ്വാസവും. ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും പൊങ്ങിനെ അവഗണിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ജീവിത കപ്പലുകളെ തകർക്കുന്നു (1 തിമൊ.1:19 , 20).

അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയുടെ സ്പർശ്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോഴൊക്കെ, നിങ്ങൾ സുരക്ഷിത ചാനൽ വിട്ട് അപകട മേഖലയിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാം. നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് – മണിനാദം അവഗണിച്ച്, ആ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നതു തുടർന്നാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത കപ്പൽ തകർന്നു പോകുന്ന വലിയ അപകടത്തിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ, വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കുക.

സുരക്ഷിത ചാനലിനെ കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു പൊങ്ങാണ് വിശ്വാസം. അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിലും, അവിടുത്തെ സർവ്വ ശക്തിയിലും, അവിടുത്തെ തികവുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും ഉള്ള പൂർണ്ണമായ ദൃഢ വിശ്വാസത്തിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം മുഴുവനും കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ചാരുന്നതാണ് വിശ്വാസം.

ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത്. നിരസിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും പോലും, അതേ തികവുള്ള ദിവ്യ സ്നേഹത്താലാണ് നിരസിക്കപ്പെടുന്നത്.

നമുക്ക് താങ്ങാവുന്നതിൽ അധികമായ ഒരു പ്രലോഭനവും, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നേരേ വരുന്നതിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ്വശക്തി തടയുകയും (1. കൊരി. 10:13), നമുക്കു നേരേ വരുന്ന ഓരോ പ്രലോഭനത്തെയും ജയിക്കുവാൻ അതു നമ്മെ സഹായിക്കുകയും (എബ്രാ. 4:16), നമ്മുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ വരുന്ന ഓരോന്നും നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും (റോമ.8:28).

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും, ദൈവത്തിൻ്റെ തികവുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന് അബദ്ധമൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. തന്നെയുമല്ല നമ്മുടെ നിത്യമായ നന്മയ്ക്ക് എന്താണ് നല്ലതെന്ന് അവിടുന്നു മാത്രം അറിയുന്നു.

ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്നു സവിശേഷ ഗുണങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ ദൃഢവിശ്വാസം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടപ്പെടരുത്. അതാണ് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുക എന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, “വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുക” എന്ന പദപ്രയോഗം, പൂർണ്ണ സമയ പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ട പണം ദൈവം നൽകുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാറ്റി കളഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് ഈ വാക്കിൻ്റെ തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ്. വേദ പുസ്തകം പറയുന്നത് എല്ലാ “നീതിമാന്മാരും വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” എന്നാണ് (റോമ.1:17). വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, വേദപുസ്തകം അതിനെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്.

വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒരു നല്ല മനസാക്ഷിയുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധാലുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ, നമ്മിൽ ക്രമേണ ഒരു ദുഷ്ട ഹൃദയവും (ഒരു ദുർ മനസാക്ഷി) അവിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഹൃദയവും (വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന്) വളർന്നു വരാൻ, ഇടയാകും. ഇതു നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് വീണു പോകാൻ ഇടയാക്കുന്നു (എബ്രാ. 3:12).

അത്തരം ഒരു വീഴ്ചയിൽ നിന്നു നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ, നാൾതോറും അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിക്കുവാനും പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുവാനും നമ്മോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (അടുത്ത വാക്യം കാണുക, എബ്രാ. 3:13 ). അതുകൊണ്ട് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില പ്രബോധനങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കു നല്ലതാണ്- തിരുവചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെയോ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സഭാ യോഗങ്ങളിലും കാസറ്റ് ടേപ്പുകളിലും നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെയോ.