തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക്‌ മീറ്റിംഗ് 2015

Dec 05 2015:

സഭയിലെ ഐക്യത്തിന്റെ ശക്തി | The Power of Unity in a Church -Br.Zac Poonen|Watch
രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ :ബാബിലോണും ജറുസലേമും | Two Systems: Babylon and Jerusalem -Br.Zac Poonen |Watch
രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ- അറിവും ജീവനും | Two Trees - Knowledge and Life | Zac Poonen |Watch

Dec 06 2015:

Session 5: How to be Ready for Christ's Return : Br. Zac Poonen|Watch
Session 6: Two Offerings : Br. Zac Poonen|Watch
Session 7: Two Covenants : Br. Zac Poonen|Watch