ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം

black steel helmet near black and gray handle sword

സാത്താൻ ഒരിക്കൽ പത്രത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്തു; താൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളെല്ലാം ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് വില്ക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആയുധങ്ങളെല്ലാം വിറ്റുപോയാൽ താൻ തൊഴിൽ മതിയാക്കുകയാണ് ! തുടർന്ന് ആയുധങ്ങളെല്ലാം തേച്ചു മിനുക്കി ആകർഷകമായ വിധത്തിൽ മേശപ്പുറത്തു പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്വാർത്ഥത, അഹംഭാവം, വിദ്വോഷം, ഭോഗാസക്തി, അസൂയ, അധികാരമോഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആയുധങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പഴകി തേഞ്ഞ ഒരായുധത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്നു ചിലർ ചോദിച്ചു.

സാത്താൻ : ഇതിന്റെ പേരാണ് നൈരാശ്യം.

“ഇതിനെന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ വില ഇട്ടിരിക്കുന്നത്?”

സാത്താൻ : അതിനു കാരണമുണ്ട്. ഇതു വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരായുധമാണ്, മറ്റെല്ലാ ആയുധങ്ങളും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഒരേ ഒരായുധംകൊണ്ട് മനുഷ്യഹൃദയം തുരന്ന് അകത്തു കടക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ജോലി തുടരാം. മിക്കവാറും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഞാൻ ഈ ആയുധം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും തേഞ്ഞത്.

സാത്താൻ ചോദിച്ച് വലിയ വില താങ്ങാനാവാത്തതായതിനാൽ ആരും ആ ആയുധം വാങ്ങിയില്ല. അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ ഇപ്പോഴും തന്റെ ജോലി തുടരുന്നു.

ഇന്ന് സാത്താന്റെ ഈ ആയുധത്തിന്റെ ഇരയാണോ നിങ്ങൾ ?