തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക്‌ മീറ്റിംഗ് 2013

This is message preached in Trivandrum Conference 2013

Theme: Living The Christ-Life In His Church

പാറമേൽ പണിയുന്ന ഒരു സഭ | Building A Church On The Rock |Watch
ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ജീവിതം | God Calls Us To A Higher Life |Watch
ദൈവം ശുദ്ധമായ വഴിപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു | God want a Pure Offering |Watch
ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാഗം നമ്മുടെ ശരീരം | Our Body Is the Sacrifice God Wants|Watch
പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത | The Superiority Of The New Covenant | Watch